Indien men een puntentotaal verzameld heeft van 500 punten of meer, dan kan men met deze punten de volgende aankopen betalen. Dit gebeurt automatisch bij het aanbieden van de kaart tijdens een verkoop. Indien het aankoopbedrag kleiner is dan de waarde van het puntentotaal op de kaart, dan worden de resterende punten bewaard voor een volgende aankoop.

Elke kaart is gekoppeld aan één persoon. Men kan deze kaart wel uitwisselen onder verschillende gebruikers (bv. andere gezinsleden). Indien je een extra kaart voor je gezin wenst, dan moet deze extra kaart gekoppeld worden aan een ander gezinslid. De limiet van 500 punten voor een uitbetaling is dan wel geldig voor de afzonderlijke kaarten! 

Indien men de kaart niet kan voorleggen bij een verkoop, dan kan men het kassaticket (met streepjescode) bewaren en bij een volgende bezoek aanbieden samen met de getrouwheidskaart om de punten alsnog op de kaart te laten zetten.

 

Veel gestelde vragen over de getrouwheidskaart 

 1. Kan ik controleren als de kaart gescand is ? Indien er onderaan uw kassaticket een streepjescode staat, dan werd uw kaart niet ingescand.
 2. De kaart werd niet gescand. Wat nu ? Indien er een streepjescode onderaan op het kassaticket staat, breng het ticket mee bij uw volgend bezoek. De spaarpunten worden dan op de kaart gezet.
 3. Wat betekent een doorstreepte barcode ? De verkoop werd afgesloten en daarna werd de kaart pas voorgelegd. De korting is dan door ons nadien op de kaart gezet.
 4. Wat als ik mijn kaart verlies ? Verloren kaarten zijn geen verloren spaarpunten. Draag wel zorg voor je spaarkaart... Wij behouden ons ook het voorrecht om 0,5 euro kosten te rekenen voor een nieuwe getrouwheidskaart.
 5. Heeft iedereen een spaarkaart ? Het is de bedoeling dat er per gezin één spaarkaart gebruikt wordt. De kaart wordt naar keuze gekoppeld aan één gezinslid, maar iedereen kan er gebruik van maken.

Privacy

Bescherming van de privacy

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door apotheekbentille.be, bewaard in de databank van Apotheek Staeren-Corion BVBA.
Apotheekbentille.be eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Onze website werkt conform de GDPR-regelgeving van 25 mei 2018.

Verwerken persoonsgegevens

Door te bestellen verleent u het recht aan apotheekbentille.be om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:
- gebruik en beheer van diensten van apotheekbentille.be in het algemeen;
- met het oog op deelname aan een promotie of een enquête;
- evalueren van de effectiviteit van de website;
- met het oog op het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.
De beschikbare (e-mail)-adressen zullen niet doorgegeven worden aan derden zonder toestemming van de eigenaar van het (e-mail)-adres. De eigenaar heeft bovendien steeds het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar uw persoonsgegevens. De gegevensdatabank van apotheekbentille.be is eigendom van Apotheek Staeren-Corion BVBA. 
U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  indien U bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. (Wij vestigen uw aandacht erop dat indien U bepaalde gegevens verwijdert en niet vervangt, bepaalde diensten niet meer voor U toegankelijk zouden kunnen zijn). Wij rekenen erop dat ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt om in te staan voor de correctheid van zijn/haar coördinaten. Wij behouden ons dan ook het voorrecht om op regelmatige tijdstippen onze geregistreerde patiënten per mail uit te nodigen om de juistheid van zijn/haar opgeslagen gegevens te bevestigen.
Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen. Wij beschikken over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt. De gegevens die u ons verstrekt tijdens een Live Chat op onze website worden verzameld door Smartsupp.com, s.r.o., BTW CZ03668681.

Policy

Actieve informatievergaring

Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, enquêteformulieren, forums en/of babbelboxen ('chat rooms'). De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). 
Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven, tips/aanwijzingen, algemene (bestel)-informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden, aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk (aangeduid met een *) dan wel optioneel dient verstrekt te worden.

Passieve informatievergaring

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens. 
Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen(IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Algemeen wordt aanvaard dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat vermits een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. 
Een cookie is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. 
Session cookies zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw web browser verlaat of uw computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie in te zamelen. Deze site maakt gebruik van session cookies. 
Persistent cookies zijn blijvende cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies uitwist. Blijvende cookies worden gebruikt met het oog op het terug oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de websitebezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website op uw voorkeuren. Deze site gebruikt geen persistent cookies tenzij daarvoor door u toestemming wordt gegeven. 
Internet labels (ook bekend als single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs en 1-by-1 GIFs) zijn kleiner dan cookies en verstrekken bepaalde informatie aan de website server zoals het IP-adres en het web browsertype van de computer van de bezoeker. Deze site gebruikt geen Internet labels. 
Navigatiegegevens (log files, server logs en clickstreamdata) worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoeker te verstrekken. Deze site maakt gebruik van navigatiegegevens.

Wijzigingen

Het privacy-beleid van apotheekbentille.be kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.

Disclaimer

De website van Apotheek Staeren-Corion BVBA verbindt zich ertoe om wetenschappelijk juiste, bijgewerkte, betrouwbare, relevante en begrijpelijke informatie te verstrekken. Ondanks alle zorgvuldigheid en nauwkeurigheid die wordt toegepast bij de creatie en bijwerking van de gegevens in deze databanken kan Apotheek Staeren-Corion BVBA de mogelijkheid van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in de gegevens niet uitsluiten. De fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die het bestaansrecht van deze databank niet in gevaar brengen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
Gezondheidsinformatie op deze website weergegeven vervangt geenzins de raad en begeleiding van uw apotheker en/of arts. Contacteer uw apotheker of arts indien U vragen hebt met betrekking tot de gezondheidsinformatie op deze website. De informatie die op de website voorkomt is meestal van een beknopt of vulgariserend karakter en wordt voornamelijk verspreid met het oog op een algemene voorlichting. De geneeskundige informatie is niet bestemd om een professionele, medische raadpleging te vervangen. U mag in geen enkel geval informatie van de website gebruiken om een diagnose op te stellen of een behandeling te bepalen. U mag nooit een geneeskundig advies verwaarlozen en evenmin een doktersbezoek uitstellen als gevolg van informatie die u op deze website gevonden zou hebben. Deze website kan tips en raad geven, maar kan in geen geval het succes ervan garanderen. Wij dringen er met aandrang op aan dat een medisch expert wordt geraadpleegd bij problemen die als ernstig worden ervaren of zouden moeten ervaren worden. Alle informatie, data, text, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, video’s, boodschappen of ander materiaal dat als ‘Inhoud’ kan beschouwd worden, op welke manier ook die Inhoud op website wordt geplaatst, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die de Inhoud heeft voortgebracht. Dat betekent dat u, en dus in geen geval Apotheek Staeren-Corion BVBA, de volledige verantwoordelijkheid draagt van alle Inhoud die u oplaadt, post, e-mailt of op eender welke andere manier verzendt via onze website. Apotheek Staeren-Corion BVBA kan de inhoud die door derden gepost is op onze site niet controleren en kan dus in geen geval de juistheid, integriteit of de kwaliteit ervan garanderen.
U weet dat Apotheek Staeren-Corion BVBA de inhoud niet voorafgaandelijk controleert, maar Farmatools cvba behoudt zich wel het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om bepaalde inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen en dat zonder enige verantwoording daarvoor te moeten geven. U aanvaardt dat u de website niet zal gebruiken voor ondermeer:

 • opladen of downloaden van Inhoud die onwettig is, schadelijk, vernederend, vulgair, obsceen, hatelijk, seksistisch, racistisch of om enige andere reden verwerpelijk; 

 • mensen of instellingen op gelijk welke manier schade te berokkenen; 

 • Inhoud op te laden of te downloaden waar u niet de wettelijke of contractuele rechten toe heeft of die u niet mag bekendmaken bvb om reden van confidentialiteit, of omdat u als ‘insider’ wordt beschouwd; 

 • Inhoud op te laden of te downloaden die beschermd is door een patent, bedrijfsgeheim, copyright of ander eigendomsrecht; 

 • Het maken van niet toegelaten publiciteit, sluikreklame enz.; 

 • Het doorgeven van virussen of andere computercodes die files, programma’s, netwerken, computers of andere hardware kunnen beschadigen, onderbreken of vernietigen; 

 • Opladen of downloaden van Inhoud die het gebruik van apotheekbentille.be voor anderen kan hinderen of onmogelijk maken; 

 • Het proberen binnen te dringen in computers of netwerken die verbonden zijn met onze apotheek; 

 • Het bewust of onbewust schenden van nationale of internationale wetten 

U gebruikt de website op uw eigen risico en gevaar. Onze apotheek kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade als gevolg van uw bezoek aan de website, van het gebruik van de inhoud of van de onmogelijkheid om de inhoud te gebruiken. Deze verantwoordelijkheidsbeperking betreft elk soort directe of indirecte schade, met inbegrip van het verlies van gegevens of winsten en de onderbreking van activiteit. In het geval dat Apotheek Staeren-Corion BVBA, ondanks alles, toch aansprakelijk zou worden gesteld, dan kan het bedrag van de schadevergoeding nooit meer dan 500 euro bedragen.

Het maken en/of verspreiden van kopieën door middel van fotokopie, screenshot, screenprinting, screencasting, of elke andere manier van dupliceren van de website, of onderdelen van de website en/of zijn inhoud, is verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Apotheek Staeren-Corion BVBA.

Beveiliging

We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Bemerk evenwel dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn, inbegrepen het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient zorgvuldig te bepalen welke informatie u naar ons zendt via e-mail. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangsmodaliteiten die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.